FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Formularz zgłoszeniowy

Proszę wypełnić poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Proszę o przyjęcie mnie w poczet studentów Pomorskiego Studium Sztuk Wizulanych w Gdyni.

imiona:
nazwisko:
data urodzenia: (format: DD/MM/YYYY)
e-mail:
adres zamieszkania:
kod pocztowy:
miejscowość:
adres korespondencyjny: (jeśli inny niż zamieszkania)
kod pocztowy:
miejscowość:
NIP / PESEL:
telefon:

Oświadczam, że zapoznałem / am się ze STATUTEM POMORSKIEGO STUDIUM SZTUK WIZUALNYCH i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że nie jestem / jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT zgodnie z § 19 ust. 4 Rozporządzenia, wyrażam zgodę na wystawianie faktur bez mojego podpisu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statusowych "PSSW w Gdyni" / zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku). Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz moich prac wykonanych w ramach zajęć w "PSSW", w zakresie wykorzystania w działaniach promocyjno-reklamowych PSSW, na dowolnym nośniku. Warunki eksploatacji: terytorium Rzeczpospolita Polska; wszelkie pola eksploatacji, w szczególności zaś utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką w ramach przewidzianych kampanii, wprowadzenie do pamięci komputera, przetwarzanie w ramach projektów graficznych związanych z kampanią, przechowywanie w komputerowej bazie dancyh oraz rozpowszechnianie we wszystkich materiałach reklamowych, a w szczególności materiałach drukowanych (ulotki, foldery, broszury reklamowe, etc.), POS (plakaty, standy, etc.), OUTDOOR (plakaty reklamowe w tym bilboardy), reklamie prasowej oraz reklamie w sieci INTERNET.